• Slide 1
  • Slide 2

Všeobecné ubytovací a storno podmínky - horská chata Doubravka

Všeobecné ubytovací a storno podmínky (dále jen podmínky) horské chaty Doubravka, Velká Úpa 344, Pec Pod Sněžkou (dále jen chata) upravují vzájemný smluvní vztah mezi majitelem chaty - Lenkou Vokáčovou, Stěžírky 69, 503 21 Stěžery (dále jen poskytovatelem) a klientem - fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt na chatě jako objednatel objednává (dále jen klient).

I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

 Klient si objednává služby v penzionu písemnou objednávkou nebo požadavkem na rezervaci, kterou podává penzionu poštou, elektronickou poštou, přes rezervační rozhraní na internetových stránkách nebo osobně. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou: jméno a příjmení klienta, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, e-mail), v případě právnických osob obchodní jméno, IČ, DIČ , termín čerpání služeb. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije poskytovatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah.

Po řádně podané objednávce ubytování ze strany klienta jsou klient i poskytovatel tímto dokumentem vázáni po dobu 5 pracovních dnů. Poskytovatel zašle klientovi obratem potvrzení objednávky a požadavek na zálohovou platbu ve výši 60 % ceny ubytování. Klient je povinen uhradit zálohovou platbu na účet poskytovatele do 3 pracovních dnů od doručení požadavku na zálohovou platbu. Úhradou zálohové platby klientem vzniká mezi klientem a poskytovatelem smluvní vztah. Pokud klient neuhradí celou částku zálohy na ubytování do 3 pracovních dnů, rezervace se ruší. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit poskytovateli smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce/požadavku na rezervaci, kterou klient podal a penzion potvrdil. Doplatek celé ceny za ubytování uhradí klient na účet poskytovatele min. 10 dnů před nástupem na ubytování. Na základě celé uhrazené ceny obdrží od poskytovatele poukaz na ubytování, který předloží při nástupu ubytování.

II. Práva a povinnosti klienta

Klient má právo:

Být dostatečně a úplně informován poskytovatelem o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně, na řádné poskytnutí jím objednaných, poskytovatelem potvrzených (zálohově zaplacených) služeb. Klient má právo před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku/požadavek na rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu s čl. VII., reklamovat vady poskytovaných služeb.

Klient je povinen:

Úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky/požadavku na rezervaci, zaplatit penzionu v požadovaném termínu plnou cenu za pobyt,respektovat předpisy zařízení, jejichž služby využívá, pečlivě si překontrolovat poskytovatelem vystavené potvrzení pobytu (ubytovací poukaz) a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat neprodleně penzion.

III. Povinnosti poskytovatele ke klientovi

Poskytovatel je povinen:

Předat klientovi důležité informace k objednaným službám, potvrdit klientovi řádně objednané služby. Při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.

V případě odstoupení od potvrzené objednávky služeb/závazné rezervace ze strany klienta/, vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na služby. Avšak pokud vznikne nárok penzionu na stornovací poplatky, vyplatí klientovi klientovi rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.

IV. Ceny služeb a platební podmínky

Ceny služeb poskytovaných poskytovatelem jsou uvedeny na:

www.chata-doubravka.cz, záložka „Ceník".

Poskytovatel si vyhrazuje právo požadovat zaplacení zálohové platby ve výši 60% z ceny objednaných služeb.

Celková cena za poskytnuté služby bude uhrazena před nástupem ubytování na účet poskytovatele na základě požadavku k platbě vystaveného poskytovatelem.

V. Potvrzení pobytu

K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta ubytovací poukaz vystavený poskytovatelem (emailem nebo písemně dopisem). Klient je povinen překontrolovat správnost uvedených údajů na poukazu. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně poskytovatele emailem info@chata-doubravka.cz nebo telefonicky na čísle +420 774 249 074.

VI. Nástup

Při nástupu se klient v horské chatě prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti a ubytovacím poukazem. Po splnění uvedených formalit recepční klienta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu či k jiným objednaným službám.

VII. Stornovací podmínky

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky/rezervačního požadavku pobytu za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany klienta (dále jen storno) musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno poskytovateli.

Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích  služeb ze strany klienta.

Klient má právo stornovat rezervaci bez poplatku do 30 kalendářních dnů před termínem ubytování.

Pokud klient zruší rezervaci ubytování  v době kratší než 30 kalendářních dní, je klient povinen uhradit následující storno poplatky:

Zrušení ubytování v období 30-15 dnů před zahájením pobytu -  30% z ceny ubytování.

Zrušení ubytování v období 14 dnů a méně před zahájením pobytu -  60% z ceny ubytování.

Při předčasném odjezdu se nevyčerpaná částka za ubytování nevrací.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb.

Všeobecné obchodní a storno podmínky vstupují v platnost dne 9. 2. 2020. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi poskytovatelem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.

Kudy na Doubravku?